นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
Return & Refund Policy 

 • 1. สามารถเปลี่ยน/คืนบัตร และสินค้าได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.)

 • 2. ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิก และทางบริษัทได้ประกาศอย่างเป็นทางการ คุณสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามช่องทางการชำระเงิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
  • 2.1 กรณีชำระด้วยเงินสด / Bill payment / โอนเงินผ่านธนาคาร : ให้คืนบัตรการแสดง/สินค้าทุกกรณีที่จุดจำหน่าย พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  • 2.2 กรณีชำระผ่าน Counter ชำระเงิน (ในกรณีที่เราเปิดให้ชำระที่จุด counter ต่างๆ) และยังไม่ได้ทำการรับบัตร : ให้นำใบรับฝากชำระเงินจาก Counter ชำระเงิน มาติดต่อขอรับเงินคืน ทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ชำระ 
  • 2.3 กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต : ทางเราจะทำการคืนวงเงินให้ทางบัตรเครดิตใบที่ใช้ชำระ ลูกค้าไม่ต้องนำบัตรการแสดงมาติดต่อทำเรื่องคืนเงิน ทางเราจะคืนวงเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ชำระ 
  • การคืนเงินให้กับลูกค้านั้น จะยกเว้นการคืนค่าใช้จ่ายดังนี้ : ค่าบริการในการออกบัตรแข็ง, Convenience Fee ของบัตรเครดิต/เดบิต, ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตัวกลางในการชำระเงิน เช่น TRUE WALLET หรือ AIRPAY / ALIPAY, ค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่าน Bill payment, ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร, ค่าบริการจัดส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบัตร เป็นต้น

 • สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต และทางบริษัทประกาศยกเลิกการจัดการแสดงตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว :
  • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยอดเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้ว และไม่ต้องการชำระยอดนั้น ลูกค้าสามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าขอไม่ชำระเงินในยอดดังกล่าว โดยทาง The DnD จะทำการ Refund เงินให้ และเงินจะคืนเข้าตามกระบวนการของธนาคาร
  • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยอดเรียกเก็บเงินและชำระเงินตามยอดเรียกเก็บไปแล้ว จะดำเนินการในระยะเวลาประมาณ 1 -2 รอบบัญชี ลูกค้าถึงจะได้รับวงเงินเครดิตคืนจากธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการคืนเงินได้จากใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ในแต่ละเดือน หากมีการคืนวงเงินแล้ว ใน Statement จะแสดงรายการจาก The DnD ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ หรือ CR ปรากฏอยู่ตรงจำนวนเงินด้วย
  • กรณีที่ลูกค้าได้ยกเลิกบัตรเครดิตใบที่ใช้ชำระไปแล้วเมื่อทางเราทำการคืนวงเงินให้ลูกค้า ทางธนาคารผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ติดต่อแจ้งกับลูกค้าเพื่อคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งอาจจะคืนเป็นเงินสด หรือเช็คให้กับลูกค้าแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

 • ในกรณีที่การแสดงประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการแสดง และลูกค้าไม่ได้ทำการยื่นขอคืนเงินตามระยะเวลาที่ทางบริษัทประกาศไว้อย่างเป็นทางการไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการรับเงินคืนดังกล่าว

ทั้งนี้ขอให้ถือว่าคำตัดสินจากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
Order Cancellation Policy

เมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางแพลทฟอร์มตัวแทนจำหน่ายบัตรตามประกาศ ทางเราถือว่าคุณรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของเรา เรียบร้อยแล้ว อนึ่งเราในฐานะผู้ดูแลแพลทฟอร์มและเป็นผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าการสั่งซื้อบัตร / สินค้า ที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง คุณได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางเราเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้จนกว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการ

นโยบายไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของคุณ

นโยบายและเงื่อนไขในการซื้อบัตร/สินค้า ผ่านเว็บไซต์ Thednd.com แบ่งตามช่องทางการจำหน่าย การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางเราเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ โดยคุณยอมรับแล้วว่า ทุกช่องทางการซื้อบัตร/สินค้า เราจะคิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 20 บาท / บัตรการแสดง 1 ใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับการซื้อบัตรผ่านแพลทฟอร์มของ THE DnD SHOP หรือ E-Marketplace ที่ดำเนินการโดยบริษัท

 1. สถานะคำสั่งซื้อจะต้องไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่งบัตร / สินค้า 
 2. คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่สามารถกู้คืนได้ในระบบของเรา 
 3. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะมีค่าดำเนินการ 
 4. คุณสามารถยกเลิกสินค้าเพียงบางรายการ หรือยกเลิกทุกรายการในคำสั่งซื้อได้ 
 5. ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของเรา เราไม่สามารถนำเสนอสินค้าในราคาเดิมได้ หากคุณต้องการสั่งสินค้าใหม่ 
 6. ในกรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต คุณจะได้รับยอดเงินคืนภายใน 7 วันทำการสำหรับบัตรเครดิต และ 45 วันทำการสำหรับบัตรเดบิต (โดยยอดเงินของคุณจะปรากฏในรอบบิลถัดไป) 
 7. ในกรณีที่มีการชำระเป็นเงินสด เราจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อผู้ที่สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ 

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดส่งอีเมล์มาที่ thednd@thednd.com

ทั้งนี้ขอให้ถือว่าคำตัดสินจากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


นโยบายการจัดส่งบัตร/สินค้า
Shipping Policy

1. รับทางไปรษณีย์

 • 1.1 บัตรชมงาน
  • ทางเราจะทำการจัดส่งบัตรที่สั่งซื้อให้กับคุณทางไปรษณีย์ โดยทางเราจะคิดค่าบริการจัดส่งบัตร 65 บาททั่วประเทศต่อรายการสั่งซื้อ โดยจัดส่งบัตรให้กับคุณประเภทการจัดส่ง ลงทะเบียน – ตอบรับ
  • คุณจะได้รับบัตรภายใน 10 วันทำการโดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการหลังจากทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์ รายการคำสั่งซื้อที่ได้รับการลงทะเบียนจัดส่งแล้วจะมีอีเมล และ SMS แจ้งเตือนพร้อมเลขพัสดุส่งไปให้ การจัดส่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีผู้เซ็นต์ยืนยันการรับบัตร บนไปรษณีย์ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความรวดเร็ว และประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ทางเราจะปิดให้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ก่อนการแสดง 10 วัน ในกรณีที่คุณทำรายการสั่งซื้ออยู่ในช่วงระยะเวลา 10 วัน ก่อนถึงวันแสดง กรุณาติดต่อรับบัตรที่จุดจำหน่ายบัตร The DnD หน้างานในวันที่มีการแสดง
  • ในกรณีที่ท่านได้รับใบรับบัตรทดแทนจะต้องนำมาแลกรับบัตรจริง ณ. จุดจำหน่ายบัตรของ The DnD ก่อนถึงวันแสดง หรือนำไปแลกได้ที่หน้างานในวันแสดง
  • สำหรับการแสดงที่ถูกยกเลิกเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการในการจัดส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบัตรชมการแสดงและค่าธรรมเนียมออกบัตร เป็นต้น
 • 1.2 สินค้า
  • ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้กับคุณทางไปรษณีย์ โดยทางเราจะคิดค่าบริการจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศต่อรายการสั่งซื้อ โดยจัดส่งสินค้าให้กับคุณประเภทการจัดส่ง ลงทะเบียน – ตอบรับ
  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 10 วันทำการโดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการหลังจากทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์ รายการคำสั่งซื้อที่ได้รับการลงทะเบียนจัดส่งแล้วจะมีอีเมล และ SMS แจ้งเตือนพร้อมเลขพัสดุส่งไปให้ การจัดส่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีผู้เซ็นต์ยืนยันการรับบัตร บนไปรษณีย์ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความรวดเร็ว และประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
  • รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 • เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. รับสินค้าที่จุดจำหน่าย 

 • หากคุณเลือกรับสินค้าด้วยตัวเองในขั้นตอนชำระเงิน จากนั้นดำเนินการต่อ สินค้าที่ระบุว่าพร้อมให้มารับได้วันนี้ โดยทั่วไปจะพร้อมให้มารับสินค้าได้ภายในหนึ่งชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อสินค้าที่คุณสั่งซื้อพร้อมให้มารับได้ โปรดรออีเมลนี้ก่อนที่จะมาที่จุดจำหน่าย
 • หากคุณต้องการให้บุคคลอื่นมารับสินค้าแทนคุณ ให้ระบุว่าบุคคลอื่นจะมารับสินค้าแทนคุณ หากต้องการรับสินค้าด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องนำหมายเลขคำสั่งซื้อและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ถูกต้องมาด้วย หากคุณมอบหมายให้ตัวแทนมารับสินค้า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหมายเลขคำสั่งซื้อและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ถูกต้องมาด้วย

ทั้งนี้ขอให้ถือว่าคำตัดสินจากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


นโยบายสำหรับการจำหน่ายตั๋วคอนเสิร์ต
Selling Concert Tickets Policy

 • 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายบัตรและข้อปฎิบัติในการเข้าชมการแสดงนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ใช้สำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงของ The DnD เท่านั้น 

 • 2. ในการซื้อบัตรการแสดงนั้นผู้ที่ซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการแสดงด้วยตนเอง (“ผู้ซื้อบัตร”) ให้ถือว่าผู้ซื้อบัตร ได้ตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วกรณีที่ผู้ซื้อบัตรได้ทำการซื้อบัตรในนามของผู้อื่น(“ผู้ถือบัตร”)ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อบัตรที่จะต้องแจ้งผู้ถือบัตรให้รับทราบว่ามีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงจะต้องแจ้งผู้ถือบัตรว่าผู้ถือบัตรจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงได้ที่ใดบ้างผู้ถือบัตรมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด หากมีการใช้บัตรเพื่อเข้าไปในสถานที่จัดงานแล้วนั้นถือว่าผู้ถือบัตรได้ยอมรับและยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้บัตรในการเข้าชมการแสดงในสถานที่จัดงานได้

 • 3. ข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อบัตรเพื่อนำไปจำหน่ายและบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย
  • 3.1 ในกรณีที่ไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก The DnD บัตรไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อเสนอจำหน่ายในราคาพิเศษหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆหรือแลกเปลี่ยนหรือเพื่อการกุศลหรือร่วมรายการกับการจัดโปรโมชั่นต่างๆและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
  • 3.2 บัตรสามารถซื้อได้จากจุดจำหน่ายบัตรเท่านั้น
  • 3.3 The DnD มีสิทธิในการยึดและยกเลิกบัตรใดๆก็ตามที่ได้ตรวจสอบพบว่าบัตรดังกล่าวได้มาด้วยวิธีการตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

 • 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของ The DnD
  • 4.1 ทาง The DnD ไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการร้องเรียน ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแสดง อาทิ คุณภาพของโปรดักส์ชั่น หรือคุณภาพของการแสดง
  • 4.2 ผู้จัดมีสิทธิที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนกำหนดการหรือเปลี่ยนตัวศิลปินหรือผู้แสดงหรือเปลี่ยนแปลงการโฆษณาราคาเวลาแสดงสถานที่ผังที่นั่งหรือความจุผู้ชมโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถือบัตรใดๆทั้งสิ้น
  • 4.3 The DnD มีสิทธิที่จะเลื่อนยกเลิกขัดขวาง ให้หยุดการแสดงหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือบัตรหรือบุคคลใดเข้าสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสถานการณ์อันตรายหรือสาเหตุอื่นๆโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือบัตร

 • ทั้งนี้ขอให้ถือว่าคำตัดสินจากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด